option

ระบบนี้สามาระตีบวกได้ฟรีๆ ใช้งานง่ายๆ เลือก slot ใส่ คือช่อง 2 3 4 ส่วนช่องแรกจะออฟไมไ่ด้เพราะเอาไว้ใส่การ์ด ออฟชันสามารถทำซ้ำได้ ถ้าไม่พอใจก้ออฟใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ออฟชั่นปกติ

STR + 1-10
AGI + 1-10
VIT + 1-10
INT + 1-10
DEX + 1-10
LUK + 1-10

ออฟชั่นเสริม

Magic_Attack1,MATK+1% { bonus bMatkRate,1; bonus bDelayRate,-1; },{},{}
Magic_Attack2,MATK+2% { bonus bMatkRate,2; bonus bDelayRate,-1; },{},{}
Flee6,FLEE+6 { bonus bFlee,6; },{},{}
Flee12,FLEE+12 { bonus bFlee,12; },{},{}
Critical5,CRI+5 { bonus bCritical,5; },{},{}
Critical7,CRI+7 { bonus bCritical,7; },{},{}
Attack2,ATK+2% { bonus bAtkRate,2; },{},{}
Attack3,ATK+3% { bonus bAtkRate,3; },{},{}
MDEF+10,MDEF+10 { bonus bMdef,10; },{},{}
DEF+9,DEF+9 { bonus bDef,9; },{},{}
DEF+12,DEF+12 { bonus bDef,12; },{},{}
HP+500,HP+500 { bonus bMaxHP,500; },{},{}
SP+150,SP+150 { bonus bMaxSP,150; },{},{}
Recovery_Lv1,Recovery Lv1 { bonus bDelayRate,-3; },{},{}
Cathedral_Lv1,Cathedral Lv1 { bonus bUseSPrate,-3; },{},{}
Archbishop_Lv1,Archbishop Lv1 { bonus bHealPower,3; },{},{}
MagicalAttack3%,MATK+3% { bonus bMatkRate,3; bonus bDelayRate,-1; },{},{}
AttackSpeed+1,ASPD+1 { bonus bAspd,1; },{},{}
Force_Lv4,Force Lv4 { bonus bMatkRate,15; bonus bCastrate,-10; },{},{}
Force_Lv3,Force Lv3 { bonus bMatkRate,12; bonus bCastrate,-8; },{},{}
Force_Lv2,Force Lv2 { bonus bMatkRate,9; bonus bCastrate,-6; },{},{}
Force_Lv1,Force Lv1 { bonus bMatkRate,6; bonus bCastrate,-4; },{},{}
Sharp_Lv3,Sharp Lv3 { bonus bCritical,12; bonus bHit,4; },{},{}
Sharp_Lv2,Sharp Lv2 { bonus bCritical,9; bonus bHit,3; },{},{}
Sharp_Lv1,Sharp Lv1 { bonus bCritical,6; bonus bHit,2; },{},{}
Attack1%,ATK+1% { bonus2 bAddRace,RC_NonBoss,1; bonus2 bAddRace,RC_Boss,1; },{},{}
Fighting_Lv6,Fighting Lv6 { bonus bAtk,21; bonus bHit,5; },{},{}
Fighting_Lv7,Fighting Lv7 { bonus bAtk,24; bonus bHit,5; },{},{}
Fighting_Lv8,Fighting Lv8 { bonus bAtk,27; bonus bHit,5; },{},{}
Fighting_Lv9,Fighting Lv9 { bonus bAtk,30; bonus bHit,5; },{},{}
Fighting_Lv10,Fighting Lv10 { bonus bAtk,50; bonus bHit,15; },{},{}
Force_Lv5,Force Lv5 { bonus bMatkRate,18; bonus bCastrate,-10; },{},{}
Force_Lv6,Force Lv6 { bonus bMatkRate,21; bonus bCastrate,-10; },{},{}
Force_Lv7,Force Lv7 { bonus bMatkRate,24; bonus bCastrate,-10; },{},{}
Force_Lv8,Force Lv8 { bonus bMatkRate,27; bonus bCastrate,-10; },{},{}
Force_Lv9,Force Lv9 { bonus bMatkRate,30; bonus bCastrate,-10; },{},{}
Force_Lv10,Force Lv10 { bonus bMatkRate,40; bonus bCastrate,-10; },{},{}
Archer_Lv1,Archer Lv1 { bonus bLongAtkRate,2; },{},{}
Archer_Lv2,Archer Lv2 { bonus bLongAtkRate,4; },{},{}
Archer_Lv3,Archer Lv3 { bonus bLongAtkRate,6; },{},{}
Archer_Lv4,Archer Lv4 { bonus bLongAtkRate,8; },{},{}
Archer_Lv5,Archer Lv5 { bonus bLongAtkRate,10; },{},{}
AttackSpeed+2,ASPD+2 { bonus bAspd,2; },{},{}
Sharp_Lv4,Sharp Lv4 { bonus bCritical,14; bonus bHit,5; },{},{}
Sharp_Lv5,Sharp Lv5 { bonus bCritical,15; bonus bHit,6; },{},{}
Archbishop_Lv4,Archbishop Lv4 { bonus bHealPower,20; bonus bSPrecovRate,15; },{},{}
Special_STR,Special STR { bonus bStr,10; },{},{}
Special_AGI,Special_AGI { bonus bAgi,10; },{},{}
Special_VIT,Special VIT,2,20,,10,,,,,,,,16,,,,,{ bonus bVit,10; },{},{}
Special_INT,Special INT,2,20,,10,,,,,,,,16,,,,,{ bonus bInt,10; },{},{}
Special_DEX,Special DEX,2,20,,10,,,,,,,,16,,,,,{ bonus bDex,10; },{},{}
Special_LUK,Special LUK,2,20,,10,,,,,,,,16,,,,,{ bonus bLuk,10; },{},{}
FLEE+5,Flee+5 { bonus bFlee,5; },{},{}
FLEE+10,Flee+10 { bonus bFlee,10; },{},{}
MHP+10%,MaxHP+10% { bonus bMaxHPrate,10; },{},{}
MHP+20%,MaxHP+22% { bonus bMaxHPrate,20; },{},{}

Facebook Comments